ดาราฉาย ซ.; ใจแจ้ง ว. คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 18, p. 85–104, 2018. DOI: 10.14456/vannavidas.2018.4. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/157312. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.