งามรุ่งโรจน์น. กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ: กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี. วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, p. 202-232, 25 ธ.ค. 2020.