สุขเล็กป. นิมิตร้ายในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, p. 105-137, 25 ธ.ค. 2020.