คลี่ฉายยา ป.; พัดทอง ส.; รุนรา ป. บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 32–61, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/245277. Acesso em: 4 ต.ค. 2022.