เอกพจน์ ธ. มโนอุปลักษณ์ [หนี้ คือ โรค]: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์ของคนไทย. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 1–31, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/246938. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.