กองบรรณาธิการ. เกี่ยวกับวารสาร. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 21, n. 1, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/249658. Acesso em: 29 ม.ค. 2022.