พัฒนาสุทธินนท์ ธ. ภาษาสื่อความปรารถนาดี: กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการอวยพรในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 122–153, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/251699. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.