บุญญาล้ำเลิศ ว. .; เกษมผลกูล อ. . “ตัวละครปลา” ในนิทานไทย: สัญลักษณ์และบทบาท. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 54–98, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/253258. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.