ปัทมโรจน์ ย. อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 134–175, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/253488. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.