มณีใสโ. โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 11-21, 11.