เฉิดฉินนภาพ. ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 137-147, 11.