สมิตะพินทุก. คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 167-173, 11.