เฉิดฉินนภาพ. การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์. วรรณวิทัศน์, v. 3, p. 5-30, 11.