ศรีราษฎร์ ส. รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 3, p. 198–214, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2003.12. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62318. Acesso em: 4 ก.ค. 2022.