ไชยรัตน์พ. การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา. วรรณวิทัศน์, v. 4, p. 78-93, 11.