มณีใสโ. อัฐคณะแห่งฉันท์. วรรณวิทัศน์, v. 5, p. 5-17, 11.