ดิษโสธ. นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. วรรณวิทัศน์, v. 6, p. 5-30, 11.