สัจจพันธุ์ร. เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ. วรรณวิทัศน์, v. 6, p. 118-138, 11.