เฉิดฉินนภา พ. ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 6, p. 161–188, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2006.6. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62357. Acesso em: 28 ม.ค. 2022.