จินเลิศน. การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี. วรรณวิทัศน์, v. 6, p. 189-216, 11.