ลีลาพรพินิจส. "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. วรรณวิทัศน์, v. 8, p. 58-88, 11.