ลีลาพรพินิจ ส. "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 8, p. 58–88, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2008.3. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62376. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.