นิรัญทวีพ. กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา. วรรณวิทัศน์, v. 8, p. 89-145, 11.