ศรีราษฎร์ ส. สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 14, p. 58–82, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2014.3. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68807. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.