แก้วคัลณา น. บทบรรณาธิการ. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 12, p. (3)-(4), 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68816. Acesso em: 24 พ.ค. 2022.