วรรณเวช น. ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 12, p. 43–63, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2012.3. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68821. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.