พัดทอง ส. แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน "ทุติยะวิเศษ". วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 11, p. 21–45, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2011.2. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68835. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.