คงจันทร์ส. แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วรรณวิทัศน์, v. 11, p. 46-60, 11.