โชติดิลกส. แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. วรรณวิทัศน์, v. 11, p. 61-89, 11.