เจริญจิตรกรรม ป. บทบรรณาธิการ. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 10, p. (3)-(4), 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68844. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.