แก้วคัลณา น. สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 16, p. 1–23, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2016.1. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/73761. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.