อ่องวุฒิวัฒน์ ส. กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 16, p. 101–134, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2016.5. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/73766. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.