บวรรักษาอรพัช. 2017. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), (7)-(8). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107498.