เฉิดฉินนภาพรทิพย์. 2017. “คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), 132-61. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.6.