ศรีราษฎร์สุรัตน์, และ รุจนเวชรจเรข. 2017. “ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), 219-50. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.9.