ดาราฉาย ซัลมาณ, และ ใจแจ้ง วิมลลักษณ์. 2018. “คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”. วรรณวิทัศน์ 18 (พฤศจิกายน):85-104. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.4.