งามรุ่งโรจน์นพวรรณ. 2020. “กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ: กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 202-32. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.15.