สุขเล็กปฐมพงษ์. 2020. “นิมิตร้ายในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 105-37. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.12.