โบษกรนัฏนาวิน. 2020. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 20 (1). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/242788.