คลี่ฉายยา ปาริชาติ, พัดทอง สุปาณี, และ รุนรา ประเสริฐ. 2021. “บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น”. วรรณวิทัศน์ 21 (1):32-61. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/245277.