วรรณวิทัศน์กองบรรณาธิการ. 2020. “เกี่ยวกับวารสาร”. วรรณวิทัศน์ 20 (2). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/246358.