วรรณวิทัศน์กองบรรณาธิการ. 2020. “เกี่ยวกับผู้เขียน”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 233-36. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/246371.