กองบรรณาธิการ. 2021. “เกี่ยวกับวารสาร”. วรรณวิทัศน์ 21 (1). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/249658.