ศรีพิทักษ์ ชนนิกานต์, ศรีเปารยะ ปัญญาพร, และ คุ่มเคี่ยม อลิสา. 2021. “การศึกษามูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ปรากฏบนเพจเฟซบุ๊ก ‘วุ้นแปลภาษา’”. วรรณวิทัศน์ 21 (2):58-89. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/250225.