พัฒนาสุทธินนท์ ธรรมวัฒน์. 2021. “ภาษาสื่อความปรารถนาดี: กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการอวยพรในภาษาไทย”. วรรณวิทัศน์ 21 (2):122-53. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/251699.