บุญญาล้ำเลิศ วรสิทธิ์, และ เกษมผลกูล อภิลักษณ์. 2022. “‘ตัวละครปลา’ ในนิทานไทย: สัญลักษณ์และบทบาท”. วรรณวิทัศน์ 22 (1):54-98. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/253258.