ปัทมโรจน์ ยุทธการ. 2022. “อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์”. วรรณวิทัศน์ 22 (1):134-75. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/253488.