แก้วคัลณานิตยา. 1. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 13 (1), (5)-(6). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/48388.