เพิ่มเกษรนวลทิพย์. 1. “ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน”. วรรณวิทัศน์ 13 (1), 213-35. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2013.10.