มณีใสโชษิตา. 1. “โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 11-21. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.2.